Ochrana osobních údajů

id = "privpol_div_rich_text_preview" class = "uk-width-1-1">

Ochrana osobních údajů

Jsme velmi rádi, že jste projevili zájem o náš podnik. Ochrana údajů má pro správu společnosti Style Online Ltd. mimořádně vysokou prioritu. Použití internetových stránek společnosti Style Online Ltd je možné bez uvedení osobních údajů; pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím naší webové stránky využívat zvláštní podnikové služby, může být nezbytné zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje zákonný základ, obvykle získáváme souhlas od subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a v souladu s ochranou údajů o dané zemi. předpisy platné pro společnost Style Online Ltd. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by náš podnik chtěl informovat širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou dále prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informovány o právech, na která mají nárok.

Jako správce společnost Style Online Ltd provedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Internetový přenos dat však může mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu je každý subjekt údajů oprávněn předávat nám osobní údaje alternativními prostředky, např. Telefonicky.

1. Definice

Prohlášení o ochraně údajů společnosti Style Online Ltd vychází z podmínek používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné jak pro širokou veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom nejprve vysvětlili použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • a) Osobní údaje

  Osobní údaje se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může přímo či nepřímo identifikovat určitý identifikátor, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, identifikátor online nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzické, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitou této fyzické osoby.

 • b) Subjekt údajů

  Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

 • c) Zpracování

  Zpracování je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které jsou prováděny s osobními údaji, které je deset soubory osobních údajů, či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 • d) Omezení zpracování

  Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.

 • e) Profilování

  Prostředky profilování jakékoli formy osobních údajů, které mají být posuzovány a přizpůsobeny osobním údajům, které mají být posuzovány ve vztahu k fyzické osobě, , zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyby.

 • f) Pseudonymizace

  Pseudonymisatio to je zpracování osobních údajů v takovým způsobem, že tyto osobní údaje nebudou za určitý subjekt údajů bez použití dodatečných informací, za předpokladu, že takové dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a je předmětem technických a organizačních opatření nejlepších částí připsat na osobní údaje, které nejsou identifikované nebo identifikovatelné osobě.

 • g) Správce nebo správce odpovědný za zpracování

  Kontrolor nebo kontrolor odpovědný za zpracování fyzické nebo právnické osoby, veřejného orgánu, agentury nebo jiného subjektu, který sám nebo ve spolupráci s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a způsoby takového zpracování určeny právními předpisy Unie nebo členského státu, správcem nebo zvláštními kritérii, pro které může být jmenování poskytnuto Unií nebo právním řádem členského státu.

 • h) Procesor

  Procesor je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

 • i) Příjemce

  Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje zveřejněny, ať již třetí strany nebo ne. Orgány veřejné moci však mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu a nepovažují se za příjemce; Zpracování těchto údajů těmito veřejnými orgány je podmíněno dodržováním platných pravidel ochrany údajů.

 • j) Třetí strana

  Třetí osoba je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo orgán, a druhá osoba je subjektem údajů, správcem, zpracovatelem a osobami, které jsou přímo podřízeny správci nebo zpracovateli.

 • k) Souhlas

  Souhlas subjektu údajů je jakýkoli svobodný, výslovný, informovaný a jednoznačný projevem vůle subjektu údajů, kterou on nebo ona, prohlášením nebo jasným afirmativní akce, znamená souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se to všechno broukat ,

2. Jméno a adresa správce

Kontrolér pro účely obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), jiných zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů:

Style Online Ltd.

Jhumat House, 160 London Rd, Barking IG11 8BB, Velká Británie

IG11 8BB Londýn

Velká Británie

Telefon: + 44 33 0001 0409

E-mail: info@clothing-wholesale.co.uk

Web: https://clothing-wholesale.co.uk

3. sušenky

Internetové stránky Style Online Ltd používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor cookie. Může být použit jako webový prohlížeč nebo jako webový prohlížeč. Umožňuje vám procházet internetové stránky a servery tak, abyste oddělili jednotlivé prohlížeče od dat. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID cookie.

Prostřednictvím používání cookies může Style Online Ltd uživatelům tohoto webu poskytnout uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.

Prostřednictvím souborů cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány s ohledem na uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo uvedeno výše, rozpoznat naše webové stránky uživatelů. Účelem tohoto článku je usnadnit uživatelům využívání našich webových stránek. Webový server používá soubor cookie, který je uložen v uživatelském počítačovém systému. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v online obchodě. Internetový obchod si pamatuje články, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách prostřednictvím používaného internetového prohlížeče a může trvale zakázat nastavení cookies. Dále již nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Jedná se o nejpopulárnější internetové prohlížeče. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookie v použitém internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být zcela použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky Style Online Ltd shromažďují řadu obecných údajů a informací, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá web. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Shromážděny mohou být (1) použité typy prohlížečů a verze, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) webová stránka, z níž přístupový systém přichází na naši webovou stránku (tzv. Referrers), (4) sub - webové stránky, (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) jakákoli jiná podobná data a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací nevyplývá Style Online Ltd žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k (1) správnému doručení obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a jejich reklamy, (3) zajištění dlouhodobé životaschopnosti našich systémů informačních technologií a technologie webových stránek a (4) poskytovat donucovacím orgánům informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto Style Online Ltd statisticky analyzuje anonymně shromážděná data a informace statisticky s cílem zvýšit ochranu dat a bezpečnost dat našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou ukládána odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Registrace na našich webových stránkách

Subjekt údajů má možnost zaregistrovat se na webových stránkách správce údajů s uvedením osobních údajů. Které osobní údaje jsou přenášeny do regulátoru, jsou určeny příslušnou vstupní maskou použitou pro registraci. Osobní údaje zadané uživatelem jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro interní použití. Řídící osoba může požádat o převod na jeden nebo více procesorů (např. Balíková služba), která rovněž používá osobní údaje pro interní účely, které lze přiřadit kontrolorovi.

Registrováním na webových stránkách se používá adresa IP přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP). To je jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb av případě nutnosti umožnit vyšetřování spáchaných trestných činů. Uložení těchto údajů je nezbytné pro zajištění regulátoru. Tyto údaje nejsou předávány třetí osobě, pokud neexistuje zákonná povinnost předávat údaje, nebo pokud přenosy slouží k trestnímu stíhání.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným uvedením osobních údajů má umožnit správci poskytnout obsah nebo služby subjektu údajů. Registrované osoby mohou kdykoli změnit osobní údaje,

Správce údajů bude co nejdříve uložen u subjektu údajů. Dále správce údajů upraví nebo vymaže osobní údaje na žádost nebo označení subjektu údajů, pokud neexistují povinné povinnosti skladování. V tomto ohledu jsou v tomto ohledu k dispozici dotyčné osoby jako kontaktní osoby.

6. Předplatné do našich informačních bulletinů

Na webových stránkách Style Online Ltd mají uživatelé příležitost přihlásit se k odběru novinek našeho podniku. Maska vstupu použitá pro tento účel určuje, jaké osobní údaje jsou přenášeny, a také, kdy je zpravodaj objednán od správce.

Společnost Style Online Ltd pravidelně informuje své zákazníky a obchodní partnery prostřednictvím informačního bulletinu o podnikových nabídkách. Subjekt údajů může podnikový informační bulletin obdržet pouze v případě, že (1) subjekt údajů má platnou e-mailovou adresu a (2) registry subjektu údajů pro zasílání zpravodaje. Potvrzovací e-mail bude zaslán na e-mailovou adresu zaregistrovanou subjektem údajů poprvé pro zasílání zpravodaje z právních důvodů v postupu dvojitého přihlášení. Tento potvrzovací e-mail se používá k prokázání, zda je majitel e-mailové adresy jako subjektu údajů oprávněn k přijímání zpravodaje.

Při registraci ukládáme také adresu IP počítačového systému přiděleného poskytovatelem internetových služeb (ISP) a používanou datovým centrem v době registrace, stejně jako datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné pro pochopení případného zneužití e-mailové adresy subjektu údajů k pozdějšímu datu a slouží účelu právní ochrany správce.

Osobní údaje jsou shromažďovány jako součást informačního bulletinu. Účastníci zpravodaje mohou být navíc upozorněni e-mailem, pokud je to nezbytné pro provoz informační služby nebo registraci, nebo v případě změny technických podmínek. Nebude žádný přenos osobních údajů shromážděných prostřednictvím zpravodajské služby třetím stranám. Předplatné našeho informačního bulletinu může být kdykoli ukončeno subjektem údajů. Souhlas s uložením osobních údajů, který subjekt údajů má pro přepravní zpravodaj, může být kdykoli odvolán. Za účelem odvolání souhlasu se v každém zpravodaji nachází odpovídající odkaz. Také je možné zaslat e-mailovou zprávu kdykoli.

7. Newsletter tracking

Informační bulletin společnosti Style Online Ltd obsahuje tzv. Sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika zabudovaná do takových e-mailů, které jsou odesílány ve formátu HTML, aby bylo možné zaznamenávat a analyzovat soubory protokolu. To umožňuje statistickou analýzu úspěchu nebo neúspěchu online marketingových kampaní. Na základě vloženého sledovacího pixelu může Style Online Ltd zjistit, zda a kdy byl subjekt údajů otevřen e-mail a které odkazy v e-mailu byly vyvolány subjekty údajů.

Takové osobní údaje shromážděné ve sledovacích pixelech obsažených v bulletinech jsou uloženy a analyzovány správcem, aby se optimalizovala přeprava zpravodaje a aby se obsah budoucích zpravodajů ještě lépe přizpůsobil zájmům subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předány třetím stranám. Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoli zrušit příslušné samostatné prohlášení o souhlasu vydané postupem dvojitého přihlášení. Po zrušení budou tyto osobní údaje odstraněny správcem. Style Online Ltd automaticky považuje stažení z přijetí bulletinu za odvolání.

8. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Webové stránky společnosti Style Online Ltd obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, jakož i přímou komunikaci s námi, což také zahrnuje obecnou adresu tzv. Elektronické pošty (e-mailová adresa). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje přenášené subjektem údajů se automaticky ukládají. Takové osobní údaje dobrovolně přenášené subjektem údajů do správce údajů se ukládají za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Neexistuje žádný přenos těchto osobních údajů třetím stranám.

9. Komentáře na blog na webu

Styl Online Ltd nabízí uživatelům možnost zanechat jednotlivé komentáře k jednotlivým příspěvkům na blogu na blogu, který je na webových stránkách správce. Blog je webový, veřejně přístupný portál, jehož prostřednictvím může jeden nebo více lidí, kteří se nazývají bloggery nebo webblogové, zveřejňovat články nebo psát myšlenky v takzvaných blogových příspěvcích. Blogy mohou obvykle komentovat třetí strany.

Pokud subjekt údajů ponechává komentář na webových stránkách, jsou také ukládány a zveřejňovány komentáře subjektu údajů, jakož i datum komentáře a (pseudonym) uživatele, , Navíc je IP adresa přiřazena poskytovateli internetových služeb (ISP). Toto ukládání adresy IP se provádí z bezpečnostních důvodů a v případě, že subjekt údajů porušuje práva třetích stran nebo odesílá nelegální obsah prostřednictvím dané poznámky. Ukládání těchto osobních údajů je proto v zájmu správce údajů, aby mohl vyloučit případ porušení. Takto shromážděné osobní údaje nebudou předány třetím osobám, ledaže by takový převod byl ze zákona požadován, nebo by sloužil k obraně správce údajů.

10. Předplatné komentářů na blogu na webových stránkách

Komentáře přidané na blogu Style Online Ltd mohou předplatit třetí strany. Zejména existuje možnost, že se komentátor přihlásí k odběru komentářů na základě jeho komentářů k určitému blogovému příspěvku.

Pokud se daný subjekt rozhodne předplatit tuto možnost, pošle řídicí jednotka automatickou potvrzovací e-mailovou zprávu a zkontroluje postup dvojího volby. Možnost objednat komentáře může být kdykoli ukončena.

11. Rutinní vymazávání a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání nebo pokud to dává evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci tolerována.

Pokud se nepoužije účel uskladnění nebo pokud evropský zákonodárce nebo jiný příslušný zákonodárce předepsal dobu uchovávání, osobní údaje jsou běžně blokovány nebo vymazány v souladu s právními požadavky.

12. Práva subjektu údajů

 • a) Právo na potvrzení

  Každý subjekt údajů by měl mít právo být informován evropským zákonodárcem. Pokud si subjekt údajů přeje využívat tohoto práva na potvrzení, může kdykoli kontaktovat každého zaměstnance správce.

 • b) Právo na přístup

  Každý subjekt údajů by měl mít právo přístupu k informacím evropského zákonodárce o svých osobních údajích uložených kdykoli a kopii těchto informací. Dále evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

  • účely zpracování;
  • kategorie dotyčných osobních údajů;
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zveřejněny osobní údaje, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;
  • pokud je to možné, předpokládané období, za které budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení tohoto období;
  • V tomto článku navrhujeme novou metodiku zpracování osobních údajů.
  • existence práva podat stížnost u orgánu dozoru;
  • kde osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů;
  • existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedené v článku 22 (1) a (4) HDP je a alespoň v těch případech, smysluplné informace o algoritmu, stejně jako význam a předpokládané Důsledky takové zpracování pro subjekt údajů.

  Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o vhodných ochranných opatřeních týkajících se převodu.

  Pokud si subjekt údajů přeje využívat tohoto práva přístupu, může se kdykoli obrátit na každého zaměstnance správce.

 • c) Právo na opravu

  Každý subjekt údajů by měl mít právo získat od evropského zákonodárce bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na neúplné osobní údaje, a to včetně dodatečného prohlášení.

  Pokud si subjekt údajů přeje vykonávat toto právo na opravu, může kdykoli kontaktovat každého zaměstnance správce.

 • d) Právo na vymazání (právo na zapomenutí)

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce výmaz osobních údajů týkajících se hučení To vše bez zbytečného odkladu, a řídící musí mít povinnost vymazat osobní údaje bez zbytečného odkladu, kde jeden z následujících důvodů platí, pokud zpracování není nutné:

  • Osobní údaje jsou zpracovány nebo jinak zpracovávány.
  • Subjekt údajů odvolá souhlas s tím, který je zpracování založeno dle bodu (a) článku 6 (1) z HDP je, že bod (a) článku 9 (2) z HDP, a pokud neexistuje jiný právní důvod pro zpracování.
  • Subjekt údajů má námitky proti zpracování v souladu s článkem 21 (1) HDP je a neexistují žádné naléhavé legitimní důvody pro zpracování, jedná se o údaje, které jsou předmětem námitky proti zpracování v souladu s článkem 21 (2) HDP je.
  • Osobní údaje byly protiprávně zpracovány.
  • Osobní údaje musí být v souladu s právním závazkem Unie nebo právním řádem členského státu, kterému podléhá správce.
  • Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu k informačním službám služeb společnosti uvedených v článku 8 (1) GDPR.

  Pokud existuje jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o vymazání osobních údajů uložených společností Style Online Ltd, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Style Online Ltd neprodleně zajistí, aby byla žádost o vymazání okamžitě splněna.

  Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je povinen podle čl. 17 odst. 1 vymazat osobní údaje, podnikne správce s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce, který zpracovává osobní údaje, o které subjekt údajů požádal, aby tyto správce vymazal veškerá spojení nebo kopírování nebo replikaci těchto osobních údajů, pokud není zpracování požadováno. Zaměstnanci společnosti Style Online Ltd zařídí nezbytná opatření v jednotlivých případech.

 • e) Právo na omezení zpracování

  Každý subjekt údajů má právo získat od evropského zákonodárce, aby obdržel omezení zpracování zpracovatele, pokud platí některá z těchto skutečností:

  • Přesnost osobních údajů zpochybňuje subjekt údajů, a to po dobu, která umožňuje kontrolorovi ověřit přesnost osobních údajů.
  • Zpracování je nezákonné a subjekt údajů je proti osobním údajům a požadavkům.
  • Správce již není požadován pro účely zpracování, ale vyžadují, aby byly údaje vytvořeny pro vytvoření, výkon nebo obranu právních nároků.
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle článku 21 (1) GDPR, dokud nebude ověřeno oprávněné důvody správce, aby převzalo odpovědnost subjektu údajů.

  Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených společností Style Online Ltd, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Style Online Ltd zařídí omezení zpracování.

 • f) Právo na přenositelnost dat

  Každý subjekt údajů by měl mít právo být chráněn evropským zákonodárcem, přijímat osobní údaje, On nebo ona bude mít právo předávat tyto údaje do jiného řadiče bez překážek z řídící jednotky, ke kterým byly poskytnuty osobní údaje, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle písmene (a) článku 6 (1) z HDP je jeden bod (a) článku 9 (2) z HDP je, že je na základě smlouvy podle písmene (b) článku 6 (1) z HDP, a zpracování se provádí za použití automatizovaných prostředků, dokud Úkolem je provést úkol řízeným způsobem.

  Furthermor se při výkonu pocit, že je v pořádku, aby přenositelnost údajů v souladu s článkem 20 (1) HDP je subjekt údajů má právo na to, aby osobní údaje předané Eorope z jednoho regulátoru do druhého, pokud je to technicky proveditelné a při tom není nepříznivě ovlivňují práva a svobody ostatních.

  Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti Style Online Ltd.

 • g) Právo na námitku

  Každý subjekt údajů má právo být chráněn evropským zákonodárcem s ohledem na důvody, ) článku 6 (1) GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  Společnost Style Online Ltd nebude v případě námitky dále zpracovávat osobní údaje, ledaže dokážeme prokázat přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které potlačují zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo pro zřízení, výkon nebo obranu právní nároky.

  Pokud společnost Style Online Ltd zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pro takový marketing. To platí pro profilování, pokud se týká takového přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznáší námitky vůči společnosti Style Online Ltd ke zpracování pro účely přímého marketingu, společnost Style Online Ltd již nebude zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.

  Subjekt údajů má kromě toho právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, společností Style Online Ltd pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle článku 89 odst. 1 GDPR, ledaže je zpracování nezbytné pro výkon úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

  Za účelem uplatnění práva na vznesení námitky může subjekt údajů kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti Style Online Ltd. Kromě toho je subjekt údajů zdarma v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES, používat své právo na námitky automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.

 • h) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

  Každý subjekt údajů by měl mít právo na rozhodnutí na základě rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky. (1) není vydáván právními předpisy Unie nebo členského státu, kterým podléhá správce a na které se rovněž vztahuje (2) (3) není založen na výslovném souhlasu subjektu údajů.

  Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, provede společnost Style Online Ltd vhodná opatření. chránit práva a svobody a legitimní zájmy subjektu údajů, přinejmenším právo na zásah člověka ze strany správce, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti Style Online Ltd.

 • i) Právo odebrat souhlas s ochranou údajů

  Každý subjekt údajů by měl mít právo obdržet evropskou legislativu, aby kdykoli odvolal svůj souhlas se svými osobními údaji.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo odvolat souhlas, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti Style Online Ltd.

13. Ochrana dat pro aplikace a procedury aplikace

Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů pro účely zpracování žádosti. Zpracování může být také prováděno elektronicky. Tak je tomu zejména v případě, že žadatel předloží příslušnému aplikačnímu dokumentu e-mail nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách správci. Pokud správce údajů uzavře pracovní smlouvu se žadatelem, budou předložené údaje uchovávány za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými požadavky. Pokud se žádost použije na správce, doklady o žádosti budou automaticky vymazány po dobu dvou měsíců od oznámení rozhodnutí o zamítnutí, za předpokladu, že oprávněné zájmy správce jsou proti vymazání. Dalším oprávněným zájmem v tomto vztahu je například důkazní břemeno podle zákona o obecném zacházení se stejným druhem (AGG).

14. Ustanovení o ochraně dat o aplikaci a použití marketingového cloudu Adobe Analytics (Omniture) / Adobe

Na tomto webu má řadič integrované komponenty podnikového Adobe. Adobe Analytics (Omniture) a Adobe Marketing Cloud (dále jen „Omniture“) je nástroj, který umožňuje efektivnější online marketing a analýzu webu. Omniture je součástí Adobe Marketing Cloud. Adobe Marketing Cloud umožňuje analýzu toků návštěvníků na internetových stránkách v reálném čase. Analýza v reálném čase zahrnuje projektové zprávy a umožňuje ad-hoc analýzu návštěvníků stránek. Interakce se zákazníky jsou prezentovány tak, aby poskytovaly správci lepší přehled o online aktivitách uživatelů na tomto webu tím, že zobrazují data v jednoduchých a interaktivních panelech a převádějí je do sestav. To umožňuje řadiči získat informace v reálném čase a rychlejší identifikaci problémů.

Provozovatelem těchto služeb je společnost Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko.

Omniture nastaví soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů (soubory cookie již byly vysvětleny předem, které lze přečíst výše). Řadič zajišťuje, aby sledovací data přenesená do datového centra Adobe byla před geolokací anonymizována. Anonymizace se provádí nahrazením poslední části adresy IP. Řadič provedl nastavení na straně serveru, které se používá k anonymizaci IP adresy subjektu údajů před zpracováním pro geolokaci a měření rozsahu. Společnost Adobe použije data a informace získané prostřednictvím našich webových stránek k analýze uživatelského chování subjektu údajů jménem správce. Společnost Adobe také použije data k vytváření sestav o uživatelských aktivitách v našem zastoupení a k poskytování dalších služeb pro náš podnik souvisejících s používáním našich webových stránek. IP adresa subjektu údajů není společností Adobe sloučena s jinými osobními údaji.

Jak je uvedeno výše, může subjekt údajů kdykoli zabránit nastavování cookies prostřednictvím naší webové stránky pomocí odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče, a tak trvale odmítat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo Omniture v nastavení cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Cookies mohou být také Omniture kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má také možnost vznést námitky a zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie Adobe při používání této webové stránky a zpracování těchto údajů společností Adobe. Za tímto účelem musí subjekt údajů kliknout na tlačítko opt-out pod odkazem http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html, které nastaví soubor cookie pro odhlášení. Soubor cookie pro odhlášení, který se používá k tomuto účelu, se umístí do systému informačních technologií, který používá subjekt údajů. Pokud subjekt údajů odstraní soubory cookie ze svého systému, musí subjekt údajů znovu vyvolat odkaz a nastavit nový soubor cookie pro odhlášení.

Nastavením cookie opt-out však existuje možnost, že subjekty údajů už nejsou plně použitelné pro webové stránky správce.

Příslušná ustanovení o ochraně dat společnosti Adobe jsou dostupná na adrese http://www.adobe.com/privacy.html.

15. Ustanovení o ochraně údajů týkajících se používání a používání Facebooku

Na této webové stránce má řadič integrované komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místem pro společenské setkání na internetu, což je online komunita, která umožňuje uživatelům komunikovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožnit internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociálních sítí zahrnout soukromé profily, nahrát fotky a síť prostřednictvím požadavků přátel.

Operační společnost je společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy. Pokud žijete ve Spojených státech nebo Kanadě, řídí se společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, přístav Grand Canal, Dublin 2, Irsko.

Jedná se o aplikaci založenou na webovém prohlížeči, která umožňuje uživatelům přístup k webovému prohlížeči v prohlížeči. Můžete si stáhnout nejnovější verzi komponenty Facebook. Přehled všech pluginů Facebook je k dispozici na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Během tohoto technického postupu je společnost Facebook informována o tom, jaké konkrétní podstránky našeho webu navštívil subjekt údajů.

Pokud je subjekt údajů přihlášen ve stejnou dobu na Facebooku, Facebook zjistí každou výzvu na našich webových stránkách. stránku navštívil subjekt údajů. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Facebook a přidruženy k příslušnému účtu Facebook subjektu údajů. Pokud je subjekt údajů kliknut na jedno z tlačítek Facebook integrovaných na našich webových stránkách, např. Tlačítko "Líbí se" nebo pokud údaje předkládají komentář, pak Facebook shoduje tyto informace s osobním Facebookem osobní údaje.

Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponenty Facebook informace o návštěvě na našich webových stránkách subjektem údajů, který je přihlášen současně na Facebooku. K tomu dochází bez ohledu na to, zda je daný subjekt kliknut na komponentu Facebook nebo nikoli. Pokud je takový přenos informací na Facebook, není pro subjektu údajů žádoucí, pak mu může zabránit odhlásit se ze svého účtu na Facebooku.

Pokyny pro ochranu údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese https://facebook.com/about/privacy/, poskytují informace o sběru, zpracování a používání osobních údajů prostřednictvím Facebooku. Kromě toho se vysvětluje, že neexistují žádné možnosti nastavení. Kromě toho jsou k odstranění přenosu dat na Facebook k dispozici různé možnosti konfigurace. Tyto aplikace mohou být použity k odesílání dat na Facebook.

16. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání služby Google AdSense

Na této webové stránce správce integroval službu Google AdSense. Google AdSense je služba online, která umožňuje umístění reklam na weby třetích stran. Google AdSense je založen na algoritmu, který vybírá reklamy zobrazované na webových stránkách třetích stran tak, aby odpovídaly obsahu příslušného webu třetí strany. Google AdSense povoluje cílení uživatele na internetu zaměřené na zájmy, které se provádí pomocí generování individuálních uživatelských profilů.

Provozující společností komponenty AdSense společnosti Google je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Účelem komponenty AdSense společnosti Google je integrace reklam na našem webu. Google AdSense umístí soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Definice cookies je vysvětlena výše. S nastavením souboru cookie je společnosti Alphabet Inc. umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto internetového serveru, který je provozován řadičem a do kterého je integrována součást Google AdSense, internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky odešle data prostřednictvím Komponenta Google AdSense za účelem online reklamy a vypořádání provizí společnosti Alphabet Inc. Během tohoto technického postupu získává podnik Alphabet Inc. znalosti osobních údajů, jako je IP adresa subjektu údajů, který slouží abecedě. Inc., mimo jiné, pochopit původ návštěvníků a kliknutí a následně vytvořit vypořádání provizí.

Subjekt údajů může, jak již bylo uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavení souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek pomocí odpovídajícího přizpůsobení použitého webového prohlížeče, a tím trvale popřít nastavení souborů cookie. Takové přizpůsobení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Alphabet Inc. nastavit soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Dále soubory cookie, které Alphabet Inc. již používá, mohou být kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Google AdSense dále používá také tzv. Sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika, která je vložena do webových stránek a umožňuje zapisování souboru protokolu a analýzu souboru protokolu, pomocí které lze provádět statistickou analýzu. Na základě zabudovaných sledovacích pixelů je společnost Alphabet Inc. schopna určit, zda a kdy byla webová stránka otevřena subjektem údajů, a na které klepnutí na něj odkazoval subjekt údajů. Sledovací pixely slouží mimo jiné k analýze toku návštěvníků na webových stránkách.

Prostřednictvím služby Google AdSense jsou osobní údaje a informace - které obsahují také adresu IP a jsou nezbytné pro shromažďování a evidenci zobrazovaných reklam - předávány společnosti Alphabet Inc. ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje budou uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických. Společnost Alphabet Inc. může sdělovat osobní údaje prostřednictvím tohoto technického postupu třetím osobám.

Google AdSense je dále vysvětleno na následujícím odkazu https://www.google.com/intl/cs/adsense/start/.

17. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Na této webové stránce má správce integrovaný komponent Google Analytics (s funkcí anonymizátoru). Služba Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Webová analýza je sběr, shromažďování a analýza dat. Služba pro analýzu webu shromažďuje mimo jiné údaje o webových stránkách, z nichž pochází (tzv. Referrer), které podstránky byly navštíveny, nebo o tom, jak často a jak dlouho byla zobrazena podstránka. Webová analýza se používá hlavně pro optimalizaci webové stránky a pro analýzu nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem komponenty Google Analytics je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Pro analýzu webových stránek pomocí služby Google Analytics používá kontrolér aplikaci "_gat.anonymizeIp". Pomocí této aplikace je adresa IP internetového připojení subjektu údajů zkrácena společností Google a anonymizována při přístupu na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu do Evropského hospodářského prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat provoz na našich webových stránkách. Společnost Google používá shromážděná data a informace, aby vám pomohla s vaším časem využít co nejvíce času a poskytneme vám informace o našich službách.

Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. S nastavením cookie je Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Jedná se o velmi užitečný nástroj, který umožňuje vyhledávat na Internetu nejaktuálnější informace na internetu. Součást Google Analytics pro účely online inzerce a vypořádání provizí společnosti Google. Během tohoto kurzu se dozvíte o výhodách podniku, jako je například adresa IP subjektu údajů, která slouží společnosti Google mimo jiné k pochopení původu návštěvníků a kliknutí a k vytvoření provize.

Soubor cookie slouží k ukládání osobních údajů, jako je doba přístupu, umístění, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv. Při každé návštěvě na našich internetových stránkách budou takové osobní údaje, včetně adresy IP přístupu k internetu využívané subjektem údajů, předány Spojeným státům americkým. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje předat třetí straně.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, zabránit nastavení cookies kdykoli pomocí příslušného použitého webového prohlížeče, a tak trvale popřít nastavení souborů cookie. Google Analytics je webový prohlížeč, který vám umožňuje prohlížet, upravovat, Soubory cookie, které Google Analytics již používá, mohou být navíc kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Kromě toho má subjekt údajů možnost shromažďovat data, která jsou generována službou Google Analytics, která se k tomuto účelu používá. , Za tímto účelem musí subjekt údajů stáhnout prohlížeč https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalovat ho. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím jazyka JavaScript, ke kterému lze přistupovat ze služby Google Analytics. Instalace doplňků prohlížeče se považuje za námitku společnosti Google. Je-li systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, naformátován nebo nově nainstalován, musí subjekt údajů přeinstalovat doplňky prohlížeče, aby zakázal službu Google Analytics. Pokud prohlížeč add-on byl odinstalovat subjektu údajů nebo jinou osobou, která je přiřaditelná k jejich působnosti, je zakázáno, je možné provést opětovnou instalaci nebo reactivatio části aplikace prohlížeče add-ons.

Další informace a příslušná ustanovení týkající se ochrany údajů lze získat na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a ​​http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Služba Google Analytics je dále vysvětlena níže pod odkazem https://www.google.com/analytics/.

18. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání remarketingu Google

Na tomto webu má správce integrované služby pro remarketing Google. Remarketing Google je funkce služby Google AdWords, která podniku umožňuje zobrazovat reklamu uživatelům internetu, kteří dříve sídlili na podnikovém internetovém webu. Integrace remarketingu Google tedy umožňuje podniku vytvářet reklamu založenou na uživateli, a tak zobrazuje relevantní reklamy zainteresovaným uživatelům internetu.

Provozující společností remarketingových služeb Google je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Účelem Remarketingu Google je vložení inzerce relevantní pro zájmy. Remarketing Google nám umožňuje zobrazovat reklamy v síti Google nebo na jiných webových stránkách, které vycházejí z individuálních potřeb a odpovídají zájmům uživatelů internetu.

Remarketing Google nastavuje soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. S nastavením souboru cookie Google povolí uznání návštěvníka našeho webu, pokud vyvolá po sobě jdoucí webové stránky, které jsou také členem reklamní sítě Google. Při každém vyvolání na internetové stránce, na které služba byla remarketingem Google integrována, se webový prohlížeč subjektu údajů automaticky identifikuje se společností Google. Během tohoto technického postupu společnost Google obdrží osobní informace, jako je například adresa IP nebo uživatelské chování uživatelů, které společnost Google mimo jiné využívá k inzerci relevantní pro zájmy.

Soubor cookie slouží k ukládání osobních údajů, např. Internetových stránek navštívených subjektem údajů. Pokaždé, když navštěvujeme naše internetové stránky, osobní údaje, včetně adresy IP přístupu k internetu, které používá subjekt údajů, jsou předávány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné technickým postupem předat třetím osobám.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavení cookies prostřednictvím našich webových stránek pomocí odpovídající úpravy použitého webového prohlížeče, a tak trvale popřít nastavení souborů cookie. Takové přizpůsobení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo tomu, aby společnost Google nastavila soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Soubory cookie, které Google již používá, mohou být navíc kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitky vůči reklamě založené na zájmovém chování společnosti Google. Za tímto účelem musí subjekt údajů vyvolat odkaz na stránku www.google.de/settings/ads a provést požadovaná nastavení v každém internetovém prohlížeči používaném subjektem údajů.

Další informace a aktuální ustanovení o ochraně údajů společnosti Google mohou být získána na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

19. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání služby Google+

Na tomto webu správce integroval tlačítko Google+ jako součást. Google+ je tzv. Sociální síť. Sociální síť je společenské místo pro setkání na internetu, což je on-line komunita, která obvykle umožňuje uživatelům komunikovat a interagovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožnit internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Služba Google+ umožňuje uživatelům sociální sítě zahrnout vytváření soukromých profilů, nahrát fotky a síť prostřednictvím požadavků přátel.

Provozující společností Google+ je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Při každém vyvolání na jednu z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce a na kterém je integrováno tlačítko Google+, internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky stáhne zobrazení odpovídajícího Tlačítko Google+ Google prostřednictvím příslušné komponenty tlačítka Google+. Během tohoto technického postupu je společnost Google informována o tom, jakou konkrétní podstránku webu navštívil subjekt údajů. Podrobnější informace o službě Google+ naleznete na adrese https://developers.google.com/+/.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně se službou Google+, společnost Google při každém vyvolání na našich webových stránkách subjektu údajů a po celou dobu svého pobytu na naší internetové stránce rozpoznává, jaké konkrétní podstránky našeho Na internetovou stránku navštívil subjekt údajů. Tyto informace se shromažďují pomocí tlačítka Google+ a služba Google jej odpovídá s příslušným účtem Google+ přidruženým k subjektu údajů.

Pokud dotyčná osoba klikne na tlačítko Google+ integrované na našich webových stránkách a vydá doporučení 1 Google+, pak Google přidělí tyto informace osobnímu účtu Google+ subjektu údajů a ukládá osobní údaje. Společnost Google ukládá doporučení 1 služby Google+ subjektu údajů a zpřístupňuje jej veřejnosti v souladu s podmínkami a podmínkami přijatými subjektem údajů v tomto ohledu. Následně doporučení 1 služby Google+ dané subjektem údajů na této webové stránce společně s dalšími osobními údaji, jako je název účtu Google+ používaný subjektem údajů a uloženou fotografií, je uloženo a zpracováno v jiných službách Google, jako je vyhledávač výsledky vyhledávače Google, účet Google subjektu údajů nebo na jiných místech, např. na internetových stránkách nebo ve vztahu k reklamám. Google je také schopen spojit návštěvu s těmito webovými stránkami s dalšími osobními údaji uloženými na Googlu. Společnost Google dále zaznamenává tyto osobní informace s cílem zlepšit nebo optimalizovat různé služby Google.

Prostřednictvím tlačítka Google+ získává společnost Google informace o tom, že subjekt údajů navštívil naši webovou stránku, pokud je subjekt údajů v době vyzvednutí na našich webových stránkách přihlášen do služby Google+. K tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne nebo klepne na tlačítko Google+.

Pokud dotyčná osoba nechce předat osobní údaje společnosti Google, může před takovým přenosem zabránit tak, že se odhlásí ze svého účtu Google+, než zavolá na naše webové stránky.

Další informace a ustanovení o ochraně údajů společnosti Google mohou být získána na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/. Další odkazy od společnosti Google o tlačítku Google+ 1 naleznete na adrese https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

20. Ustanovení o ochraně údajů týkajících se aplikace a používání služby Google-AdWords

Na této webové stránce správce integroval službu Google AdWords. Služba Google AdWords je služba, která umožňuje inzerentům umístit reklamy na výsledky vyhledávače Google a reklamní síť Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi předem definovat konkrétní klíčová slova pomocí výsledků vyhledávání Google pouze tehdy, když uživatel využije vyhledávač k získání výsledku vyhledávání relevantního pro klíčové slovo. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na příslušných webových stránkách pomocí automatického algoritmu, s přihlédnutím k dříve definovaným klíčovým slovům.

Provozující společností Google AdWords je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Účelem služby Google AdWords je propagovat vaše webové stránky pomocí příslušných webových stránek ve výsledcích vyhledávání vyhledávače.

Pokud nemáte jméno Google, je v systému informačních technologií subjektu údajů uložen soubor cookie pomocí služby Google. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. Konverzní soubor cookie ztratí platnost po 30 dnech a nepoužívá se k identifikaci subjektu údajů. Pokud cookie nevypršela, cookie konverze se používá k ověření, zda určité podstránky, např. Prostřednictvím souboru cookie pro konverzi dokáže společnost Google i kontrolor pochopit, zda osoba dosáhla na našich webových stránkách reklamy, které byly generovány prodejem, tj. Provedly nebo zrušily prodej zboží.

Shromážděné údaje a informace se používají pro cookie konverze. Tyto statistiky návštěv slouží k určení celkového počtu uživatelů, kteří byli prostřednictvím reklam AdWords zobrazeni, aby zjistili úspěch nebo neúspěch každé reklamy AdWords a budoucnosti reklam AdWords v budoucnu. Ani naši společnost ani jiní inzerenti Google AdWords neobdrží od společnosti Google informace, které by mohly identifikovat subjekt údajů.

Soubor cookie pro konverzi ukládá osobní údaje, např. Internetové stránky, které subjekt údajů navštíví. Pokaždé, když navštěvujeme naše internetové stránky, osobní údaje, včetně adresy IP přístupu k internetu, které používá subjekt údajů, jsou přenášeny do Spojených států amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje předat třetí straně.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookies našimi webovými stránkami, jak je uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale popírat nastavení souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google, aby v systému informačních technologií subjektu údajů ukládala cookie pro konverzi. Navíc soubor cookie nastavený službou Google AdWords může být kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má možnost vznést námitky vůči reklamě založené na Googlu. Proto musí být subjekt údajů přístupný z každého prohlížeče na adrese www.google.de/settings/ads a nastavit požadovaná nastavení.

Další informace a příslušná ustanovení týkající se ochrany údajů lze získat na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

21. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a použití přípravku Instagram

Na této webové stránce má řadič integrované součásti služby Instagram. Služba Instagram je služba, která může být kvalifikována jako audiovizuální platforma, která umožňuje uživatelům sdílet fotografie a videa a šířit je v jiných sociálních sítích.

Provozovatelem služeb nabízených Instagramem je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Při každém vyvolání na jednu z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je provozována řídicí jednotkou a na které byla integrována součást Instagram (tlačítko Insta), se automaticky zobrazí výzva k prohlížení internetového prohlížeče v systému informačních technologií subjektu údajů ke stažení zobrazení příslušné komponenty Instagram aplikace Instagram. Během tohoto technického postupu se společnost Instagram dozví, jaká konkrétní podstránka našeho webu byla subjektem údajů navštívena.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně s Instagramem, Instagram zjistí při každém vyvolání na našich webových stránkách subjektem údajů - a po celou dobu trvání pobytu na našich internetových stránkách - jaké konkrétní podstránky našeho internetu stránku navštívil subjekt údajů. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponent Instagram a jsou přidruženy k příslušnému účtu Instagram subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Instagram integrovaných na našich webových stránkách, Instagram tyto informace shoduje s osobním uživatelským účtem Instagram subjektu údajů a uchovává osobní údaje.

Instagram přijímá informace prostřednictvím komponenty Instagram, které subjekt údajů navštívil na našich webových stránkách za předpokladu, že subjekt údajů je přihlášen v Instagram v době volání na našich webových stránkách. K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klepne na tlačítko Instagram nebo nikoli. Pokud takový přenos informací do Instagramu není pro daného subjektu žádoucí, pak mu to může zabránit odhlášením z účtu Instagram předtím, než se obrátí na naše webové stránky.

Další informace a příslušná ustanovení týkající se ochrany dat společnosti Instagram mohou být získána na adrese https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

22. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání Tumblr

Na této webové stránce má regulátor integrované komponenty Tumblru. Tumblr je platforma, která uživatelům umožňuje vytvářet a provozovat blogy. Blog je webový, obecně veřejně přístupný portál, na kterém mohou jeden nebo více lidí nazývaných blogery nebo blogoví blogové publikovat články nebo zapisovat myšlenky do tzv. Blogpostů. Například na blogu Tumblr může uživatel publikovat text, obrázky, odkazy a videa a šířit je do digitálního prostoru. Uživatelé Tumblru mohou dále importovat obsah z jiných webových stránek do svého blogu.

Provozující společností Tumblr je Oath (EMEA) Limited, 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irsko.

Prostřednictvím každého volání na jednu z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a na kterém je integrována součást Tumblr (tlačítko Tumblr), internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky způsobuje stahování zobrazení příslušné komponenty Tumblr společnosti Tumblr. Další informace o tlačítkách Tumblr, které jsou k dispozici na stránce https://www.tumblr.com/buttons. Během tohoto technického postupu si společnost Tumblr uvědomuje, na jaké konkrétní podstránce našeho webu byl daný subjekt navštíven. Smyslem integrace komponenty Tumblr je opětovné přenos obsahu tohoto webu, který umožní našim uživatelům představit tuto webovou stránku digitálnímu světu a zvýšit počet návštěvníků.

Pokud je subjekt údajů přihlášen na adrese Tumblr, Tumblr zjistí při každém vyvolání na našich webových stránkách subjektu údajů - a po celou dobu trvání pobytu na naší internetové stránce - kterou konkrétní podstránku naší internetové stránky navštívil subjektu údajů. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Tumblr a přidruženy k příslušnému účtu Tumblr subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Tumblr integrovaných na našich webových stránkách, pak Tumblr přidělí tyto informace osobnímu uživatelskému účtu Tumblr subjektu údajů a uloží osobní údaje.

Tumblr obdrží informace prostřednictvím komponenty Tumblr, které subjekt údajů navštívil na našich webových stránkách, za předpokladu, že se daná osoba přihlašuje na webu Tumblr v okamžiku volání na naši webovou stránku. K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na komponentu Tumblr nebo ne. Pokud takový převod informací do společnosti Tumblr není pro daného subjektu žádoucí, pak mu to může zabránit odhlášením z účtu Tumblr předtím, než se na naši webovou stránku zavolá.

Příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Tumblr jsou k dispozici na adrese https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

23. Ustanovení o ochraně údajů týkajících se používání a používání služby Twitter

Na této webové stránce má kontrolér integrované součásti Twitteru. Twitter je vícejazyčný, veřejně přístupné mikroblogovací službu, na které mohou uživatelé zveřejňovat a šířit takzvané ‚tweety‘ například krátkých textových zpráv, které jsou omezeny pouze na 280 znaky. Tyto krátké zprávy jsou k dispozici všem, včetně těch, kteří nejsou přihlášeni ke službě Twitter. Tweety se také zobrazují uživatelům. Nasledovateli jsou další uživatelé Twitter, kteří sledují tweety uživatele. Dále vám Twitter umožňuje oslovit široké publikum prostřednictvím hashtagů, odkazů nebo retweetů.

Provozující společností Twitter je Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irsko.

(Tlačítko Twitter) byl integrován, internetový prohlížeč v systému informačních technologií je subjekt údajů je automaticky vyzván. ke stažení zobrazení příslušné komponenty Twitter Twitter. Další informace o tlačítkách Twitter naleznete na adrese https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Během tohoto technického postupu společnost Twitter získává informace o tom, jakou konkrétní podstránku webové stránky návštěvník údajů navštívil. Účelem tohoto článku je poskytnout vám přehled nejdůležitějších aspektů Twitteru.

Pokud je subjekt údajů přihlášen ve stejnou dobu na Twitteru a Twitteru, dejte nám vědět. návštěvou subjektu údajů. Tyto informace jsou shromažďovány na komponentě Twitter a přidruženy k příslušnému účtu Twitter. Pokud je subjekt údajů kliknut na jedno z tlačítek Twitter integrovaných na našich webových stránkách, Twitter je přidělen těmto osobním informacím.

Twitter vám pomůže najít správné informace na vašem webu. Je to skvělé místo pro začátek. K tomu dochází bez ohledu na to, zda daná osoba klikne na součást Twitter nebo ne. Pokud nemáte účet Twitter, můžete tak učinit tak, že se přihlásíte do účtu Twitter před tím, než zavoláte.

Příslušná ustanovení týkající se ochrany dat společnosti Twitter jsou přístupná na adrese https://twitter.com/privacy?lang=cs.

24. Ustanovení o ochraně údajů týkajících se aplikace a používání služby YouTube

Na této webové stránce má správce integrované komponenty YouTube. YouTube je internetový video portál, který umožňuje vydavatelům videa bezplatně nastavovat videoklipy a ostatní uživatele. Služba YouTube vám umožňuje publikovat všechny druhy videí, abyste měli přístup k plným filmům a televizním přenosům, stejně jako k hudebním videím, přívěsům a videím vytvořeným uživateli prostřednictvím internetového portálu.

Provozující společností YouTube je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Jedná se o internetový prohlížeč integrovaný s internetem, který je schopen komunikovat na internetu. stahování zobrazení příslušné komponenty YouTube. Další informace o službě YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/en/. Během tohoto technického postupu YouTube a Google získávají informace o tom, jakou konkrétní podstránku našich stránek navštívil subjekt údajů.

Pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube, služba YouTube rozpozná každou výzvu na podstránku, která obsahuje video YouTube, která konkrétní podstránku našich stránek navštívil subjekt údajů. Tyto informace shromažďují YouTube a Google.

YouTube a Google obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informace o tom, že data byla navštívena na našich webových stránkách, K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na video YouTube nebo ne. Máte-li účet YouTube, nebudete moci přijímat data z účtu YouTube. Účet YouTube je nutností pro vás.

Ustanovení o ochraně údajů YouTube, která jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností YouTube a Google.

25. Právní základ pro zpracování

Umění. 6 (1) svítí. GDPR slouží jako právní základ pro zpracování operací, pro které získáváme souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, ke které je subjekt údajů smluvní stranou, jako je například případ, kdy jsou operace zpracování zboží nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby, je zpracování na základě článku 6 (1) svítí. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich výrobků nebo služeb. Je naše společnost předmětem právní povinnosti, kterou je třeba zpracovávat osobní údaje, např. Pro plnění daňových povinností, zpracování je založeno na čl. 6 (1) svítí. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by bylo například v případě, že by návštěvník v naší společnosti byl zraněn a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Zpracování by bylo založeno na čl. 6 (1) svítí. d GDPR. Nakonec zpracování operací může být založeno na článku 6 (1). f GDPR. Tento právní základ se používá ke zpracování operací, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy tyto zájmy převyšují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Tyto operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že lze předpokládat legitimní zájem, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod 47 věty 2 GDPR).

26. Legitimní zájmy sledované správcem nebo třetí osobou

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 (1), který je zapsán. f GDPR je náš legitimní zájem o naše podnikání ve prospěch blahobytu našich zaměstnanců a akcionářů.

27. Doba, po kterou budou uloženy osobní údaje

Kritériem pro určení doby uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání údajů. Po uplynutí této lhůty se odpovídající údaje běžně odstraňují, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy.

28. Poskytování osobních údajů jako statutární nebo smluvní požadavek; Požadavek na uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí takových údajů

Ujasňujeme si, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňovými předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních ustanovení (např. Informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nezbytné uzavřít smlouvu, že subjekt údajů nám poskytne osobní údaje, které musí následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, když naše společnost uzavře smlouvu s ním. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouva s osobou údajů nemohla být uzavřena. Před tím, než subjekt údajů poskytne osobní údaje, musí subjekt údajů kontaktovat každého zaměstnance. Zaměstnanec objasňuje subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobních údajů data.

29. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Tyto zásady ochrany soukromí byly vytvořeny generátorem zásad ochrany osobních údajů Externí úředníci pro ochranu údajů který byl vyvinut ve spolupráci s Právníci mediálních práv z WBS-LAW.

Cookies používáme k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze našeho provozu. Sdílíme také informace o vašem používání našich stránek s našimi sociálními, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili z vašeho používání jejich služeb.

Předběžný nakladač